VIZIJA

Mokykla, rodanti socialinį jautrumą, siekia tapti šiuolaikiška, saugi, atvira visiems intelekto sutrikimą turintiems asmenims.

MISIJA

Mokykla, gebanti darniai gyventi sparčiai kintančioje aplinkoje, sudaranti geras ugdymo(si) ir gyvenimo sąlygas, suteikianti visiems intelekto sutrikimą turintiems mokiniams prieinamą mokymą (si) pagal individualizuotas ugdymo programas.

STRATEGINIAI MOKYKLOS 2016–2018 M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

  1. Tikslas. Mokyklos kultūros formavimas.

1.1.Uždavinys. Mokyklos tradicijų puoselėjimas.

1.2. Uždavinys. Pilietinio sąmoningumo, atsakomybės ir tolerancijos ugdymas.

1.3. Uždavinys. Bendradarbiavimas su rajono, šalies ir užsienio ugdymo institucijomis.

  1. Tikslas. Nuoseklus, efektyvus ugdymo tobulinimas. 2.1. Uždavinys. Pamokos vadybos tobulinimas.

2.2. Uždavinys. Mokinių motyvacijos stiprinimas.

2.3. Uždavinys. Mokytojų, auklėtojų, klasių vadovų, tėvų, psichologų, socialinių pedagogų, logopedų bendradarbiavimas, teikiant pagalbą mokiniams, stiprinimas, gerosios patirties sklaidos skatinimas.

  1. 3. Tikslas. Modernios, mokymą skatinančios aplinkos kūrimas.

3.1.Uždavinys. Projektinės veiklos plėtojimas.

3.2. Uždavinys. Ugdymo(si) sąlygų modernizavimas ir gerinimas.

3.3. Uždavinys. Mokyklos edukacinių aplinkų kūrimas ir plėtojimas

3.4. Uždavinys. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos, orientacijos į mokinių gebėjimų ugdymą, plėtojimas.

VERTYBĖS

Bendrystė – esame ne konkurentai, o bendradarbiai.

Pagarba – priimame kiekvieną tokį, koks jis yra.

Profesionalumas – atsakingas požiūris į darbą.

Lankstumas – naujovių priėmimas, išlaikant tradicines formas, klaidų pripažinimas ir tobulėjimas.

LAUKIAMI REZULTATAI

  1. Užtikrintas efektyvus įstaigos valdymas suteiks galimybę sėkmingam ugdymo proceso organizavimui.
  1. Gerės sąlygos mokyklos viešumui, atvirumui, veiksmingumui.
  2. Stiprinamas mokinių saugumo, socialinių įgūdžių, pasitikėjimo savimi lygis bei mokinių meniniai gebėjimai ir saviraiškos plėtotė.
  1. Įvertintos teikiamos švietimo paslaugos bei sąlygos gerins mokinių socialinę adaptaciją, naujų teigiamų vertybių susidarymą, specialiosios pedagoginės, psichologinės, socialinės pagalbos specialiųjų poreikių (sutrikusio intelekto ir kt. negalės) asmenims profesinį orientavimą ir tęstinio ugdymo galimybes.