1. Mokyklos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, Akmenės rajono savivaldybės administracijos pavaldžių įstaigų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais, mokymo priemonėmis tvarka, iki kalendoriniame plane nurodytos datos tvirtina mokyklos aprūpinimo bendrojo lavinimo vadovėliais, mokymo priemonėmis tvarką.
2.Vadovėliai įsigyjami remiantis Galiojančių vadovėlių sąrašu, patvirtintu švietimo ir mokslo ministro.
3. Vadovėliai ir kitos mokymo priemonės užsakomi atsižvelgiant į turimas moksleivio krepšelio lėšas, skirtas mokymo priemonėms įsigyti.
4. Už moksleivio krepšelio lėšas, skirtas mokymo priemonėms įsigyti, užsakomi:

4.1. specialiųjų poreikių vaikų ugdymui skirti vadovėliai;
4.2. sertifikuotos mokymo priemonės;
4.3. literatūra;
4.4. vadovėlių komplekto dalys (knygos mokytojui, chrestomatijos, skaitiniai, uždavinynai, žinynai).

5. Moksleivio krepšelio lėšos, skirtos vadovėlių, jų komplekto dalių, mokymo priemonių įsigijimui, nenaudojamos pratybų sąsiuviniams įsigyti. Pratybų sąsiuviniai įsigyjami iš valstybės biudžeto skiriamų lėšų, atsižvelgiant į skiriamus biudžetinius asignavimus.
6. Mokiniai mokykloje reikalinga ugdymo procesui literatūra ir sertifikuotomis mokymo priemonėmis aprūpinami nemokamai.

Biblioteka per 2020 metus isigijo mokymo priemonių:

plakatų: 2 vnt. už 55,70 eurų.
žaidimų: 18 vnt. už 176,98 eurų.
pratybų: 397 vnt. už 1237,02 eurų.
IŠ VISO: 417 vnt. už 1469,70 eurų.
Lidija Mašanauskienė

Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimas 2019 metais

Kiekis (egz.) Suma
Vadovėliai
Mokymo priemonės3831478,09

Bibliotekininkė L.MašanauskienėPaskutinį kartą atnaujinta 2021-04-15